Home
Contact
Freelance kok
Workshops
Borrelen
High-Coffee
Koffietafel
Informatie
Partnerlinks
Algemene voorwaarden
Disclaimer & Privacy


 
Algemene voorwaarden

1. Definities


1.1 Ingrid’s Cook Support ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer: 56085990 en maakt haar bedrijf van het verlenen van diensten op het gebied van catering en het geven van kookworkshops aan huis of op locatie.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Ingrid’s Cook Support heeft gesloten.
1.3 Gast: de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van de overeenkomst met de Opdrachtgever een horecadienst wordt verleend.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de Opdrachtgever aan Ingrid’s Cook Support.
3. Offertes en prijzen
3.1. Alle prijzen vermeld op de website zijn indicatief.
3.2. Offertes uitgebracht door Ingrid’s Cook Support zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Alle in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.3. Na acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever, zal Ingrid’s Cook Support een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever toezenden. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van toezending van de opdrachtbevestiging.
4. Producten en Diensten
4.1. De overeengekomen diensten worden naar eigen inzicht van Ingrid’s Cook Support verricht.
4.2. Indien bepaalde producten niet leverbaar zijn, zal Ingrid’s Cook Support in overleg treden met de Opdrachtgever om te zorgen voor een passende vervanging.
4.3. Ingrid’s Cook Support is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van (half)producten en ingrediënten van derden.
4.4. De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de door de Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de Opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.
5. Betaling
5.1. Ingrid’s Cook Support is steeds gerechtigd bij een opdracht een aanbetaling van 30% van de totale factuursom te verlangen.
5.2. Alle betalingen, inclusief aanbetalingen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
5.3. Ingeval tijdige betaling achterwege blijft is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan gehouden tot vergoeding van de incassokosten en andere buitengerechtelijke kosten.
5.4. Ingeval tijdige betaling van een aanbetaling achterwege blijft, is Ingrid’s Cook Support daarnaast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
6. Annuleringen
6.1. Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden.
6.2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele aanbetalingen van de Opdrachtgever aan Ingrid’s Cook Support zullen worden geretourneerd.
6.3. Ingeval van annulering van de opdracht tot 72 uur voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 30% van de totale factuursom verschuldigd aan Ingrid’s Cook Support.
6.4. Ingeval van annulering van de opdracht tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 75% van de totale factuursom verschuldigd aan Ingrid’s Cook Support.
6.5. Ingeval van annulering van de opdracht binnen 24 voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 90% van de totale factuursom verschuldigd aan Ingrid’s Cook Support.
6.6. De onder 6.3 tot en met 6.4 genoemde bedragen is de Opdrachtgever aan Ingrid’s Cook Support verschuldigd als vergoeding van het door Ingrid’s Cook Support geleden nadeel als gevolg van de annulering van de opdracht en zullen– voor zover mogelijk – worden verrekend met eventuele aanbetalingen.
7. Vergunningen
Indien voor de uitvoering van de opdracht toestemming van een derde is vereist, draagt de Opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor het verkrijgen van de toestemming. De Opdrachtgever verschaft Ingrid’s Cook Support desgevraagd een kopie van de verkregen toestemming.
8. Aansprakelijkheid
8.1. Ingrid’s Cook Support is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ingrid’s Cook Support of haar ondergeschikten.
8.2. Ingrid’s Cook Support is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
8.3. De Opdrachtgever vrijwaart Ingrid’s Cook Support voor claims van derden, waaronder een Gast, verband houdende met schade als bedoeld in artikel 8.1.
8.4. De aansprakelijkheid van Ingrid’s Cook Support is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
9. Overmacht
9.1. Ingrid’s Cook Support is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever, ingeval Ingrid’s Cook Support als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen.
9.2. Ingeval Ingrid’s Cook Support als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
9.3. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan:
a. het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur;
b. storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen;
c. brand of ongevallen;
d. transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades;
e. iedere storing in de geregelde productie;
f. iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
10. Diensten en locatie
10.1. Ingeval diensten worden geleverd op of in een aan de Opdrachtgever toebehorende locatie, stelt de Opdrachtgever de keuken, apparatuur, energie, gas, water, e.d. kosteloos ter beschikking aan Ingrid’s Cook Support.
10.2. Belastingen, Buma/Stemra-rechten, retributies en kosten van energie, gas en waterverbruik, riolering en afvalverwerkingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1. De verhouding tussen de Opdrachtgever en Ingrid’s Cook Support worden beheerst door Nederlands recht.
11.2. Alleen de rechter te Haarlem zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Opdrachtgever en Ingrid’s Cook Support kennis te nemen.


 

  Copyright, Ingrid's Cook Support, alle rechten voorbehouden.